за нас

кои сме ние

Евангелската младежка организация (ЕМО) е отдел към Обединени евангелски църкви (ОЕЦ). Тя съществува, за да активизира младежи от евангелските църкви в България за общение, което води до поклонение.

повече за нас

Предпоставки за съществуване

Младежки служения в различните евангелски църкви в България има от дълго време. Те са доказали своята вярност към Бога и ефективност за живота на църквата. Тяхното израстване е свързано с израстването на църквата. Там, където пастирите на местните църкви доверяват отговорности и правомощия на младите хора, съществува плодоносно съработничество.

През средата на 90-те години младежки водачи от различни деноминации в България, водени от Бога, се обединиха около идеята за създаването на младежки отдел към ОЕЦ. Това стана през пролетта на 1996 г. на учредително събрание в Габрово. Новата организация бе наречена ЕМО.

Днес ЕМО продължава да съществува с обновена мисия, сили и готовност за служение. Различният опит и подход при организирането и провеждането на национална младежка дейност дава възможност за взаимно обогатяване с идеи и материали. Въпреки деноминационните различия младежките организации имат една обща основа във вярата и целите си.

Евангелската младежка организация (ЕМО) е отдел към Обединени евангелски църкви (ОЕЦ). Тя съществува, за да активизира младежи от евангелските църкви в България за общение, което води до поклонение, израстване, служение и благовестие.

Ние държим на единството си в Христос и се допълваме с различията си.

За изграждането на христовото тяло ЕМО си поставя следните цели:

• развиване на мрежа за общение между евангелски младежки движения

• вдъхновяване на младежки ръководители по места да изграждат взаимоотношенията помежду си

• насърчаване на единството сред евангелските младежи

За постигане на целите си ЕМО насочва усилия за поощрение на солидарността между младежките водачи и на общите дейности между членуващите младежки движения.

Солидарност

Солидарността между младежките водачи се насърчава чрез засилена комуникация, лидерски срещи и обмен на ресурси. Близостта между ръководителите дава пример и за младежите.

Личните срещи и близкото общение спомагат не само за планиране на общите дейности, а и за изграждане на лични приятелства между младежките водачи. Целта на обмена на ресурси е наличните материали и идеи да се използват от повече хора.

Общи дейности

• Национални лидерски срещи се провеждат няколко пъти годишно между представители на младежки организации, които членуват в ЕМО. На тези събрания се затвърждават контактите, обменя се информация и се планират общи национални дейности.

• Отчетно изборно събрание. На него се представя отчет и се избира ръководство за следващ мандатен период.

• Поощряване на местни лидерски срещи.

• Организиране на общи национални инициативи като Молитвената инициатива 365, съвместно обучение на нови младежки водачи, съвместни спортни мероприятия и др.

• Координирани инициативи на места, където няколко деноминации имат църкви. Така местните младежки групи се предизвикват и насърчават към общение и сътрудничество.

• Обмен на информация и ресурси между младежки водачи, групи и служения. 

• Поощряване на деноминационни и надденоминационни младежки проекти.

• Взаимодействие с християнски мисии и движения, които работят с млади хора.

• Контакти с други младежки организации.

Насоки за духовна работа с младежи

Разбирането ни за младежка работа е предпоставка за нашето отношение и участие в това служение на Църквата. Този раздел представя някои насоки, свързани с богословската основа и произтичащата от нея философия на работата с младежи.

Богословска основа

Младите хора могат да живеят с Бога още от ранна възраст, защото Той го е обещал (Пс. 71:17). Чрез общение помежду си младежите могат взаимно да си помагат в борбата с греха и да се насърчават да растат в святост (II Тим. 2:22). Водачите на църквите носят отговорност да помагат на младите в личния им живот и да ги увещават като свои братя и сестри (I Тим. 5:1-2). От своя страна младежите би следвало да се покоряват на възрастните (I Пет. 5:5), а поведението им трябва да бъде пример за добри дела (Тит 2:6-7, I Тим. 4:12).

Философия на работата с младежи

Работата с младежи включва няколко основни сфери: поклонение, молитва, изучаване на Словото, общение с вярващите, служение и благовестие.

Ролята на младежкия водач е да стимулира и подпомага духовното израстване на хората, с които работи. Участието на младежите в различни дейности е важно, но по-съществено е духовното им съзряване и освещаване. Ръководителят би следвало да е наясно с духовното състояние на всеки младеж и да преценява отговорността, която му делегира.

Младежкото служение е необходимо да бъде отворено към другите поколения и служения в църквата, за да може да има растеж и единство на вярващите (Ефес. 4:11-16). Заради това е важно младежкият ръководител да бъде съработник с пастира на църквата.

Работата с младежи днес е инвестиция в здравата църква утре.